Practice Tests

 

Download the free IELTS practice tests now

Get ready for the test with our collection of free IELTS practice tests. Make sure you time yourself while working through the questions to identify which areas need improving so you can develop your test technique.

The practice test in this section give you the opportunity to:

  • to know about the format of the test

  • to experiment with the types of tasks you will be asked to answer

  • test yourself under exam-timed conditions

  • check your answers and compare them with the model examples

Do not forget that, the Listening, Reading and Writing tests are all on the same day, without breaks in between

Good time management is the key to success, so it is best to practise under the same test conditions.

We suggest you start here by downloading the questions, blank answer sheets, transcripts and answer keys.

IELTS Academic

Practice Tests for Download - Paper-Based

Meer over de term 'intersekse'?


De term intersekse is een term die al in het begin van de de 20ste werd geïntroduceerd. De wetenschapper Goldsmith gebruikte de term voor het eerst in zijn onderzoek met motten. Later werd ze ook door artsen bij mensen gebruikt, naast de term hermafrodiet. Hermafrodiet wekt de indruk dat mensen tweeslachtig zijn en zichzelf kunnen voortplanten, wat –in tegenstelling tot dieren- bij mensen nooit kan. Hermafroditisme wordt ook vaak gelinkt met mythische figuren en zelfs monsters. Dat kloeg de eerste belangenvereniging in Amerika, de Intersex Society of North America (ISNA), in 1993, aan. Onder meer via de slogan ‘Hermaphrodites with attitude’, wilden ze dat intersekse en hermafrodiet niet langer als gestoord, ziekelijk of pathologisch werden aanzien, en wilden ze het stigma rond deze natuurlijk voorkomende variaties in lichaamskenmerken verminderen. Voor het eerst werd de term intersekse een politiek beladen term. Intussen kreeg de term ‘intersekse’ kritiek, van ouders en artsen, omdat het niet duidelijk was wat ze net betekende. Iets tussen de seksen, de geslachten in? Half man/half vrouw? De term intersekse werd destijds ook soms gebruikt door transgender personen, hoewel zij niet geboren zijn met variaties in sekse-kenmerken. Dat wekte verwarring, omdat mensen met intersekse in tegenstelling tot transgenderpersonen (meestal) geen vragen hebben bij hun genderidentiteit en hun gevoel man of vrouw te zijn (Dreger, 2014). Bovendien werd in politieke kringen de term ‘intersekse’ meer en meer geassocieerd met de holebi beweging (in het Engels LGB) die voor extra verwarring zorgde. Bij intersekse gaat het immers ook niet over tot wie we worden aangetrokken (seksuele oriëntatie). Intersekse gaat over biologie en lichaamskenmerken en die kunnen nooit voorspellen hoe we ons zullen voelen als man of vrouw en tot wie we romantisch of seksueel zullen worden aangetrokken (Dreger, 2014). Vanaf 2005 wordt de term intersekse onder meer omwille van de politieke beladenheid en verwarring niet langer gebruikt door artsen, en introduceren ze een nieuwe term DSD (disorder of difference of sex development, zie verder). De term intersekse wordt wel nog veel gebruikt door belangen-, mensenrechten- en politieke organisaties, maar ook sommige personen zelf verkiezen ze, om aan te geven dat hun lichaam de sociale normen, dat wat als typisch M of V wordt omschreven, uitdaagt, ook al voelen ze zich gewoon man of vrouw. Dat is bijvoorbeeld bij het Belgische topmodel Hanne Gaby Odiele het geval. Door de term intersekse te gebruiken, willen belangen-, mensenrechten- en politieke organisaties vooral het binaire en sociale M/V denken en behandelbeslissingen gebaseerd op dat denken in de kijker te stellen. Meisjes/Vrouwen en jongens/mannen hoeven niet een zus of zo lichaam te hebben, en daar behandelingen voor te ondergaan (en zeker als ze daar zelf niet over kunnen beslissen) om beter in het typische of ‘normale’ M/V plaatje te passen. Volgens voorstanders van intersekse-terminologie kan een natuurlijke aangeboren variatie een stoornis (disorder), afwijking of pathologie noemen (=pathologisering) het gevolg hebben dat mensen denken dat het noodzakelijk is om een medische behandeling (zoals een operatie aan de geslachtsorganen) in te zetten (=medicalisering), terwijl dat niet altijd het geval is (NNID, 2013; OII- Europe & ILGA –Europe, 2015; Davis, 2015). Een medische noodzaak kan bijvoorbeeld zijn dat urine het lichaam niet kan verlaten. Maar soms worden medische behandelingen enkel uitgevoerd omwille van sociale redenen, zoals een kind opereren op jonge leeftijd zodat het er meer hetzelfde uitziet dan andere kinderen, ook al heeft het kind daar zelf niet mee over kunnen beslissen. Ook dat laatste klagen belangen- en politieke organisaties aan (Davis, 2015; NNID, 2013;OII-Europe & ILGA-Europe, 2015). De Raad van Europa en Verenigde Naties treden de belangenorganisaties daarin bij (Council of Europe Commissioner for Human Rights, 2015; European Union Fundamental Rights Agency (FRA), 2015; United Nations Human Rights Council & Juan E. Méndez, 2013). Sommige voorstanders van intersekse-terminologie gaan er ook van uit dat het voordelen biedt voor intersekse personen zelf als ze als doelgroep worden beschermd in hetzelfde beleid dat ook opkomt voor holebi mensen en transgenderpersonen. In het Engels spreekt men dan over een LGBTI beleid. Hoewel intersekse personen andere behoeften en belangen hebben dan mensen met een homoseksuele, lesbische of biseksuele orientatie, of transgenderpersonen, wordt er vanuit gegaan dat de rechten van mensen met intersekse door een associatie met LGBT beter worden beschermd, en het ook de maatschappelijke zichtbaarheid van variaties in sekse-kenmerken verhoogt. In een recent onderzoek in Vlaanderen (Callens et al, 2017), hadden de meeste ouders van kinderen en volwassen personen met variaties in sekse-kenmerken nog nooit van intersekse gehoord in relatie tot de eigen variatie of die van hun kind. Dat wilden ze ook niet, omwille van associaties met hermafrodiet en ‘tussen de twee geslachten zitten’, maar ook door de verwarring met transgender, en seksualiteit. Zij die er wel al over gehoord hadden, stonden er soms niet negatief tegenover, maar benadrukten wel dat de meeste mensen de term verkeerd begrepen, en het daardoor in een dagelijkse context niet altijd even bruikbaar was.
Meer over de term 'DSD'?


DSD staat voor aangeboren stoornissen of verschillen in de geslachtsontwikkeling (in het Engels: Disorders or Differences of Sex Development). Deze term werd voor het eerst gebruikt in 2005 op een internationale meeting van zorgverleners, wetenschappers en (een zeer beperkt aantal) ervaringsdeskundigen (Lee et al, 2006). Ze werd in het leven geroepen omdat er veel kritiek was gekomen op een aantal oudere termen die misleidend en verwarrend werkten, zoals (pseudo)hermafrodiet, maar ook intersekse (ISNA, 2007). Niemand wist wat ze echt betekenden en vooral intersekse kreeg ook een politiek tintje (zie eerder). Een nieuwe term DSD werd dan in het leven geroepen om die verwarring en politieke betekenis en geschiedenis te omzeilen, en de nadruk te leggen op de medische achtergrond van variaties in sekse-kenmerken. Er was bovendien de hoop bij dokters dat door het gebruiken van een nieuwe term deze condities op dezelfde manier zouden behandeld worden net zoals elke andere genetische en/of hormonale ontwikkelingsconditie. Samen met een nieuwe terminologie, kwam de nadruk ook te liggen op multidisciplinaire langetermijn zorg, open communicatie met families en personen zelf en het aanmoedigen van participatie in zorgbeslissingen (Hughes et al, 2006). Ten slotte wilden dokters ook op een evidence-based manier te werk gaan, waarbij ze de noodzakelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid van medische behandelingen (zoals operaties aan geslachtsorganen en hormoonbehandelingen) kritisch in vraag zouden stellen. Ook daar was heel immers veel kritiek op gekomen door onderzoekers en ervaringsdeskundigen (Chase, 1998; Chase, 2003; Dreger, 1998a; Fausto-Sterling, 1993; Kessler, 1998; Preves, 2003). Die stelden vast dat er vaak medische behandelingen werden uitgevoerd die geen medische noodzaak hadden, maar enkel werden uitgevoerd omwille van sociale redenen. De meeste variaties op sekse-kenmerken zijn echter geen medisch spoedgeval of zijn niet levensbedreigend en stellen ook op latere leeftijd geen problemen voor gezondheid en welzijn. Een recent onderzoek in België toont aan dat dokters in dit land ook de term DSD gebruiken en verkiezen, maar vaak alleen onder dokters, niet met mensen zelf of families van mensen met een variatie in sekse-kenmerken (Callens et al, 2016). Gebruik van de term DSD naar de persoon/familie toe vinden ze niet altijd even zinvol omdat mensen de term volgens hen niet onmiddellijk begrijpen en de enorme diversiteit onder de parapluterm gekaderd moet worden. Maar volgens (gespecialiseerde ) dokters kan de term mensen wel toegang geven tot meer informatie als ze daar nood aan hebben, en het kan helpen bij het begrijpen van lichaams-ontwikkelingsprocessen. Daarom vernoemen ze de term soms wel in consultaties. Uit internationaal onderzoek is gebleken dat mensen soms door de term DSD hun eigen biologische achtergrond of die van hun kind er beter door begrijpen en mensen door de term DSD ook toegang krijgen tot zorgverleners met expertise en kennis van zaken (Davis, 2015). De meningen van ouders en volwassenen met variaties in sekse-kenmerken in Vlaanderen zijn verdeeld over de term DSD (Callens et al, 2017), zowel in de zin van ‘anders/verschillend’ zijn (difference) als ‘gestoord/abnormaal’ (disorder) zijn. Sommigen vonden ‘verschil’ net goed, anderen dan weer niet. Anderen vonden ‘stoornis’ beter dan verschil. Nog anderen vonden de term helemaal niet goed. Vooral de associatie met ‘sekse’ en‘geslacht’ (sex development, geslachtsontwikkeling) vonden ze niet gepast, omdat dat verward kan worden met seks en seksualiteit (ook al gaat het over sekse) of een onduidelijk of ‘ambigu’ extern geslachtsuiterlijk. De meeste mensen met variaties in sekse-kenmerken hebben géén ambigu genitaal.
Andere termen?


Onderzoek in Vlaanderen maar ook op internationaal vlak toont dat mensen vaak de beschrijving van hun lichaamskenmerken (zoals bijnierhyperplasie of een afwezige baarmoeder hebben, of geen kinderen kunnen krijgen), of de conditie-naam (zoals AOS of MRKH syndroom) gebruiken als ze het er over hebben met andere mensen of zorgverleners (Callens et al. 2017; Lundberg, 2017; Davis, 2015; van Lisdonk, 2014). Het hangt ook enigszins af van de context, hoeveel en welke details ze precies willen delen en wat ze daarmee ook willen bekomen. En dat moet kunnen. We hebben er doorheen deze website voor gekozen om vooral term de ‘variaties in sekse-kenmerken’ te gebruiken, omdat ze de politieke of medische beladenheid uit de weg gaat, en vooral wil benadrukken dat we allemaal sekse-kenmerken hebben, en dat indelingen in M en V vooral sociale afspraken zijn, maar de biologische werkelijkheid niet reflecteren. De natuur trekt geen grenzen, de mens doet dat. In dat kader vinden we het ook belangrijk om bewust stil te staan bij woordenschat die vaak onbedoeld grenzen trekt en weinig ruimte laat voor diversiteit.

IELTS General Training

Practice Tests for Download - Paper-Based

General Training Writing


You will be asked to describe some visual information (graph/table/chart/diagram), and to present the description in your own words.

You may be asked to describe and explain data, describe the stages of a process, how something works, or write about an object or event. You need to write 150 words in about 20 minutes.

You will be presented with a point of view, argument or problem. You need to write 250 words in about 40 minutes.

IELTS Academic

Practice Tests for Download - Computer-Delivered

Academic Reading - Practice with sample test questions


The Academic Reading question types in IELTS are the same as in the paper-based test: Multiple Choice Identifying Information (True/False/Not Given) Identifying a Writer’s Views/Claims (Yes/No/Not Given) Matching Information Matching Headings Matching Features Matching Sentence Endings Sentence Completion Summary Completion Note Completion Table Completion Flow-chart Completion Diagram Label Completion Short Answer Questions Any of these question types may appear in any of the three parts of the test. A selection of sample Academic Reading test questions is given below. Answer keys are also provided for you to check your answers. Sample Academic Reading Multiple Choice (one answer)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Multiple Choice (more than one answer)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue Download answer key Sample Academic Reading Identifying Information (True/False/Not Given)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Note Completion)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Matching Headings
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Matching Sentence Endings (NEW)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Summary Completion (selecting words from the text)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Summary Completion (selecting from a list of words or phrases)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Sentence Completion
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Sentence Completion 2 (NEW)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample Academic Reading Flow-chart Completion (selecting words from the text)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Academic Writing - Practice with sample test questions


The Academic Writing question types in IELTS are the same as in the paper-based test: In Part 1, you are presented with a graph, table, chart or diagram and are asked to describe, summarize or explain the information in your own words. You may be asked to describe and explain data, describe the stages of a process, how something works or describe an object or event. In Part 2, you are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. Sample Academic Writing test questions are given below. Sample responses with band scores and examiner comments are also provided. Sample Academic Writing – Part 1
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download sample candidate writing scripts & examiner comments Sample Academic Writing – Part 2
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

IELTS General Training

Practice Tests for Download - Computer-Delivered

General Training Reading - Practice with sample test questions


Sample General Training Reading - Matching Features (NEW) Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue Download answer key Sample General Training Reading - Matching Information
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample General Training Reading – True/False/Not given
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample General Training Reading - Multiple Choice (NEW) Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue Download answer key Sample General Training Reading - Note Completion
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample General Training Reading - Sentence Completion
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key Sample General Training Reading - Summary Completion (NEW) Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue Download answer key
General Training Writing - Practice with sample test questions


Sample General Training Writing – Part 1
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download sample candidate writing scripts & examiner comments
Sample General Training Writing – Part 2
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download sample candidate writing scripts & examiner comments

Practice Tests for Download - Listening

IELTS Academic

IELTS General Training

Listening - Practice with sample test questions


The Listening question types in IELTS are the same as in the paper-based test: Multiple Choice Matching Plan/Map/Diagram Labelling Form Completion Note Completion Table Completion Flow-chart Completion Summary Completion Sentence Completion Short Answer Questions Any of these question types may appear in any of the four parts of the test. A selection of sample Listening test questions is given below. Answer keys and transcripts of the recordings are also provided for you to check your answers. In each sample, you will have some time to look through the questions before the recording starts, and some time at the end to check your answers. Sample Listening Multiple Choice (one answer)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Download recording transcript Sample Listening Multiple Choice (more than one answer)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Download recording transcript Sample Listening Matching
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Download recording transcript Sample Listening Plan/Map/Diagram Labelling (Type A)
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Download recording transcript Sample Listening Note Completion
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Download recording transcript Sample Listening Short Answer Questions
Launch sample test - Click "My details are correct" on the first page to continue
Download answer key
Download recording transcript

Paper Listening audio tracks 

IELTS Listening Recording 1 (MP3, 1.2MB) - Unknown Artist
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording Multiple Choice (Sample A) (MP3, 402KB) - IELTS
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording Short Answer Sample A (MP3, 574KB) - Unknown Artist
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording Sample B (MP3, 549KB) - IELTS
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording 5 (MP3, 2.8MB) - Unknown Artist
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording Sample B (MP3, 402KB) - Unknown Artist
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording 4 Sentence Completion (MP3, 549KB) - Unknown Artist
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording 6 (MP3, 2.1MB) - Unknown Artist
00:00 / 00:00
IELTS Listening Recording 7 (MP3, 2.7MB) - Listening
00:00 / 00:00
 
 
 
 
 
 

Copyright 2019 IELTS Europe

download.jpg
download.png
download (1).png

IELTS is jointly owned by IDP:IELTS Australia, the British Council, and Cambridge Assessment English.

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon